III. Neolatin Konferencia

Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció fényképe.

III. Neolatin Konferencia
Debrecen, 2017. december 7–9.
DAB-székház, Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Részletes Program:

2017. december 7. (csütörtök)
10.45–11.00 Megnyitó- és köszöntőbeszédek
HODOSSY-TAKÁCS ELŐD, MTA DAB, tudományos főtitkár
SZABADI ISTVÁN, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, igazgató
LÁZÁR ISTVÁN, MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport

11.00–11.45 Nyitóelőadás
IMRE MIHÁLY: Üdvérték és esztétikai érték kettőssége latinul a protestantizmus kulturális modelljében

11.45–13.15 Ebédszünet

13.15–14.35 Filológia és filozófia (Elnök: BÖLCSKEI GUSZTÁV)
TAKÁCS LÁSZLÓ: Kálvin kommentárja Seneca De clementiájához
EKLER PÉTER: Gyarmati Bíró Miklós Axiokhosz-kommentárja
SIMON JÓZSEF: Pázmány és Zabarella
BOROS ISTVÁN: Prileszky János (1709–1790) lábjegyzetei az egyházatyák kiadásához
14.35–15.00 Vita
15.00-15.20 Kávészünet

15.20–16.20 Historia I. (Elnök: KASZA PÉTER)
NAGY GÁBOR: Kajaneborgi anzix. Johannes Messenius (1579/81–1636) három élete
PAP LEVENTE: A 17–18.századi erdélyi, székelyföldi történetírás a katolikus vallási megújulás szellemében
PETNEHÁZI GÁBOR: Az egyik kulcs Forgáchhoz: az isteni bosszú a protestáns történeti gondolkodásban

16.20–16.40 Kávészünet

16.40–17.20 Historia II. (Elnök: KASZA PÉTER)
TÓTH GERGELY: „Matthias Augusto similis” Mátyás-kultusz a kora újkori protestáns múltszemléletben
RESTÁS ATTILA: Frisowitz Boldizsár strassburgi egyetemi nyomtatványai

17.20–17.45 Vita
17.45–18.00 Szünet
18.00–18.30 Könyvbemutató
KASZA PÉTER–KISS FARKAS GÁBOR–¬MOLNÁR DÁVID (szerk.): Scientiarum miscellanea. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Convivia Neolatina Hungarica 2, Szeged, Lazi Kiadó, 2017. (A második neolatin konferencia tanulmányai)
Bemutatja: BÉKÉS ENIKŐ (MTA BTK ITI)
(A könyv a bemutató helyszínén kedvezménnyel megvásárolható.)

2017. december 8. (péntek)

8.40–10.00 Alkalmi költészet (Elnök: KISS FARKAS GÁBOR)
SZABADI ISTVÁN: Ecsedi Báthory István halálára írt versek
MÓRÉ TÜNDE: Szikszai Fabricius Balázshoz és Demeterhez köthető szövegek az 1560-as években
SZABÓ ANDRÁS: Két ismeretlen wittenbergi latin verseskötet a 16. század végéről
NAGY LÁSZLÓ: Joannes Gyalogi, Epigrammatum decades XX

10.00–10.20 Vita
10.20–10.40 Kávészünet

10.40–12.00 Humanista költészet és a reformáció (Elnök: IMRE MIHÁLY)
BOBAY ORSOLYA: „Prospera lux oritur” – Ulrich Faber költeményének jelentősége a kora újkori biblikus költészetben
SIMON LAJOS ZOLTÁN: Bukolikus költészet a reformáció korában
SZÉKELY GÁBOR: Kecskeméti Agricola János eklogája Titus Amicinushoz. Egy elfeledett humanista költő kapcsolatrendszere és egy antik műfaj aktualizálása
TÓTH SÁNDOR ATTILA: A protestáns neolatin költészet gyökerei: Filiczki János (1580–1622) latin (és görög) költészetéről.
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Arany János és Buchanan zsoltárparafrázisai

12.00–12.20 Vita
12.20–14.00 Ebédszünet

14.00–15.20 Biblia és humanizmus (Elnök: SZABADI ISTVÁN)
KNAPP ÉVA: Palingenius Zodiacus vitaeje Magyarországon
GYULAI ÉVA: Biblia, tankönyv vagy költői mű? – Johannes Bocatius Siracides című műve (Wittenberg, 1596)
MOLNÁR DÁVID: Petrus Illicinus nagyszombati zsoltárparafrázisa
POSTA ANNA: A Prédikátor könyvének verses parafrázisai a protestantizmus 16. századi neolatin költészetében

15.20–15.40 Vita
15.40–16.00 Kávészünet

16.00–17.00 Vádaskodók (Elnök: LÁZÁR ISTVÁN)
MÁTÉ ÁGNES: Pápa-apák egy felbomló család élén: a katolikus egyház kritikájának néhány toposza Itália és Közép-Európa között
TÓTH ORSOLYA: Andreas Helwig és az Antikrisztus
CSÍZY KATALIN: Iulianus Apostata megítélése a neolatin irodalomban

17.00–17.20 Vita
17.30 Könyvkiállítás megnyitása a Nagykollégium Könyvtárában, majd a Nagykollégium bemutatása (OLÁH RÓBERT)
19.00 Fogadás a konferencia résztvevőinek. (Pohárköszöntőt mond: SZABADI ISTVÁN)

2017. december 9. (szombat)

9.00–9.40 Jezsuiták (Elnök: BITSKEY ISTVÁN)
BÁTHORY ORSOLYA: „Deák légyen ám!…” ¬– Pázmány Péter Peniculus papporum című vitairatának latinsága
BENEI BERNADETT: Auctor eius ignotus est: Egy 18. század eleji jezsuita vitairat keletkezési körülményeiről
9.40–10.00 Vita
10.00–10.20 Kávészünet

10.20–11.20 Másként gondolkodók (Elnök: BÉKÉS ENIKŐ)
BORECZKY KATALIN: Sebastian Castellio De haereticis an sint persequendi című művének célja és forrásai
SZABÓ ÁDÁM: Egy nikodémista sikertörténet. A radikális heterodoxia rejtőzködési lehetőségei Ernst Soner példáján
NAGYILLÉS JÁNOS: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei

11.20–11.40 Vita
11.40–13.00 Ebédszünet

13.00–14.00 Megújulási törekvések (Elnök: SZÖRÉNYI LÁSZLÓ)
GŐZSY ZOLTÁN: Boni namque et strenui operarii non nascuntur, sed fiunt. XIV. Benedek pápa lelkipásztori programja és annak magyarországi hatásai
SÁNTA SÁRA: Katolikus megújulás és antikvarianizmus: Hidi Gergely Celebriorum Hungariae Urbium… című munkája
LENGYEL RÉKA: Protestáns erkölcstani irodalom katolikus köntösben: Gánóczy Antal Prudentia humana című fordítása
14.00–15.00 Vita, zárszó