Régebbi angol irodalommal foglalkozó, PhD fokozattal rendelkező kollégát keres az ELTE BTK.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Rákóczi út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Anglisztika Tanszékén végzett munkában való részvétel. Tartson gyakorlati és elméleti kurzusokat, illetve vizsgákat az anglisztika alábbi részterületeinek valamelyikén, vagy ezek valamilyen kombinációjában: • középkori és kora újkori irodalom és kultúra, • 18. és 19. századi regényirodalom, • kultúratudomány és intermedialitás, • kultúrtörténet, Lásson el további, általános jellegű irodalom- és kultúratudományi kurzusokat is (pl. “Bevezetés az irodalomtudományba”, “Szövegolvasás”), illetve szükség esetén, az intézetigazgató és a tanszékvezető felkérése alapján az Angol-Amerikai Intézeten belüli társtanszékeket segítse ki nyelvi (pl. tudományos íráskészség) és kulturális (pl. országismereti) kurzusok meghirdetésével. Oktatói feladatait a tanszékvezető által meghatározott módon, heti 12 tanórában lássa el. Önállóan vagy az illetékes tantárgyfelelős irányításával készítsen kurzusleírásokat, vegyen részt a tantárgyfejlesztés és az oktatási minőségbiztosítás feladataiban. Vezessen szakdolgozatokat a kutatási területeinek megfelelő és a tanszékvezetővel egyeztetett témakörökben. Végezzen kutatómunkát az általa művelt tudományterületen, ennek eredményeit rendszeresen publikálja, felkérésre vegyen részt a tanszéki kiadványok szerkesztésében. Vegyen részt az Anglisztika Tanszék, az Angol-Amerikai Intézet és a Bölcsészettudományi Kar, adott esetben az ELTE szakmai rendezvényeinek, konferenciáinak, tudományos projektjeinek szervezésében. Folytasson aktív pályázati tevékenységet a kari, intézeti és tanszéki vezetés által megszabott formában és gyakorisággal. Tudományos irányítással, szakmai tanácsadással segítse fiatalabb kollégái tudományos és oktatói előmenetelét. Vegyen részt a tanszéken folyó tudósképzésben és tehetséggondozásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem,
 •       Szakirányú egyetemi végzettség, irodalom- vagy történettudományi tárgyú PhD (vagy kandidátusi) fokozat
 •       Angol felsőfokú C típusú általános, vagy annak megfelelő angol szakos egyetemi diploma
 •       A felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 •       Egyéb elvárás:
 •       A pályázó pályázatával mutassa be oktatási és kutatási terveit, és álljon készen szóbeli meghallgatásra
 •       A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó kommunikációs készség, kiváló angol nyelvismeret, együttműködő személyiség, elkötelezett,
 •       elméleti gondolkodás, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       Tudományos munkák jegyzéke
 •       Tudományos fokozatot igazoló oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
 •       Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkársága részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül és
 •       Személyesen: ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárság, Budapest, 1088 , Múzeum krt 4/A. I/142 kérjük leadni 3 pld-ban (1 eredeti és 2 másolat) .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

http://allasok.kozszolga.hu/index.php?page=Allasok&allas=244662